Ý dẫn đầu các pháp

1. Ý dẫn đầu những pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý ô nhiễm,Nói lên giỏi hành động,Khổ não cách theo sau,Như xe, chân thiết bị kéo.

Bạn đang xem: Ý dẫn đầu các pháp

*

2. Ý dẫn đầu các pháp,Ý làm chủ, ý tạo;Nếu với ý thanh tịnh,Nói lên hay hành động,An lạc bước theo sau,Như bóng, ko rời hình.

*

3. Nó mắng tôi, tấn công tôi,Nó win tôi, cướp tôiAi ôm hiềm hận ấy,Hận thù không thể nguôi.

*

4. Nó mắng tôi, tấn công tôi,Nó win tôi, chiếm tôiKhông ôm hiềm hận ấy,Hận thù được từ nguôi.

*

5. Cùng với hận khử hận thù,Ðời này không có được.Không hận diệt hận thù,Là định mức sử dụng ngàn thu.

*

6. Và tín đồ khác không biết,Chúng ta trên đây bị hại.Chỗ ấy, ai phát âm đượcTranh luận được lắng êm.

*

7. Ai sống quan sát tịnh tướng,Không hộ trì các căn,ăn uống thiếu máu độ,biếng nhác, chẳng tinh cần.Ma uy hiếp đáp kẻ ấy,như cây yếu ớt trước gió.

*

8. Ai sống tiệm bất tịnh,Khéo hộ trì các căn,ăn uống tất cả tiết độ,Có lòng tin, tinh cần,Ma không uy ức hiếp được,Như núi đá, trước gió.

*

9. Ai mặc áo cà sa.tâm không rời uế trược,không từ bỏ chế, không thực,không xứng áo cà sa

*

10. Ai rời vứt uế trược,giới luật pháp khéo nghiêm trì,tự chế, sống chơn thực,thật xứng áo cà sa.

*

11. Không chân, tưởng chân thật,chân thật, thấy không chân:chúng không đạt chân thật,do tà tư, tà hạnh.

Xem thêm:

*

12. Chân thật, biết chân thật,Không chân, biết không chân:chúng giành được chân thật,do chánh tư, chánh hạnh.

*

13. Như căn hộ vụng lợp,Mưa tức tốc xâm nhập vào.Cũng vậy trung khu không tu,Tham dục ngay tắp lự xâm nhập.

*

14. Như căn nhà khéo lợp,Mưa ko xâm nhập vào.Cũng vậy trung ương khéo tu,Tham dục không xâm nhập.

*

15. Ni sầu, đời sau sầu,Kẻ ác, hai đời sầu;Nó sầu, nó ưu não,Thấy nghiệp uế bản thân làm.

*

16. Ni vui, đời sau vui,Làm phước, nhị đời vui,Nó vui, nó an vui,Thấy nghiệp tịnh mình làm.

*

17. Nay than, đời sau than,Kẻ ác, hai đời than,Nó than: ‘Ta làm cho ác’Ðọa cõi dữ, than hơn.

*

18. Nay sướng, đời sau sướng,Làm phước, nhì đời sướng.Nó sướng: ‘Ta có tác dụng thiện’,Sanh cõi lành, hào hứng hơn.

*

19. Nếu người nói các kinh,Không hành trì, phóng dật;Như kẻ chăn trườn người,Không phần Sa môn hạnh.

*

20. Dầu nói ít khiếp điển,Nhưng hành pháp, tùy pháp,Từ vứt tham, sân, si,Tĩnh giác, trung ương giải thoát,Không chấp thủ nhị đời,Dự phần Sa môn hạnh.