Trong Dịch Nhân Có Chứa


Trong dịch nhân có chứa

A. Ti thể cùng tế bào chất

B. Tế bào chất và chất nhiễm sắc đẹp thể

C. Chất nhiễm sắc và nhân con

D. Nhân bé và màng lưới nội chất


*


Cho những ý sau:

(1) không tồn tại thành tế bào bao bọ bên ngoài

(2) có màng nhân phủ quanh vật hóa học di truyền

(3) vào tế bào hóa học có hệ thống các bào quan

(4) Có hệ thống nội màng phân chia tế bào chất thành những xoang nhỏ

(5) Nhân chứa những nhiễm dung nhan thể (NST), NST lại có ADN cùng protein

Trong những ý trên, gồm mấy ý là đặc điểm của tế bào nhân thực?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5


Cho các phát biểu sau:

(1) không có thành tế bào phủ bọc bên ngoài

(2) gồm màng nhân bao bọc vật hóa học di truyền

(3) vào tế bào hóa học có khối hệ thống các bào quan

(4) Có khối hệ thống nội màng phân tách tế bào hóa học thành các xoang nhỏ

(5) Nhân chứa những nhiễm sắc thể (NST), NST lại tất cả ADN với protein

Các phát biểu nói về điểm sáng chung của tế bào nhân thực là:

A. (2), (3), (4)

B. (1), (2), (3), (5)

C. (2), (3), (4), (5)

D. (1), (3), (4), (5)


Thành phần cấu trúc của nhân tế bào có những gì?

1. Màng nhân

2. Dịch nhân

3. Lỗ nhân

4. Nhân con

5. Chất nhiễm sắc

A. 2, 3, 4, 5

B. 1, 3, 4, 5

C. 1, 2, 4, 5

D. 1, 2, 3, 5


Ở nhân tế bào hễ vật, chất nhiễm nhan sắc có ở đâu ?

A. Dịch nhân

B. Màng trong

C. Màng ngoài

D. Nhân con


Ở nhân tế bào rượu cồn vật, chất nhiễm sắc có ở đâu?

A.

Bạn đang xem: Trong dịch nhân có chứa

Màng trong.

B. Dịch nhân.

C. Màng ngoài.

D.Nhân con.


Cấu trúc của nhân tế bào nhân thực gồm:I/ chưa xuất hiện màng nhân phân làn giữa nhân và tế bào chất.II/ Có bản thiết kế cầu với 2 lần bán kính khoảng 5Mm.III/ Được bao bọc bởi 2 lớp màng.IV/ bên trong là dịch nhân đựng chất nhiễm sắc.A. II, III

B. I, II, IV

C. III, IV

D. II, III, IV


Khi nói đến cấu trúc tế bào nhân thực, trong tế bào bao gồm bao nhiêu bào quan có một lớp màng bao bọc?

I. Ko bào. II. Ribôxôm III. Lizôxôm. IV. Bộ máy gongi

V. Ti thể VI. Lục lạp. VII. Lưới nội chất.

A.

Xem thêm:

5.

B.6.

C.3.

D.4.


1.Trong quy trình tạo giao tử tại 1 tế bào sinh dục đực của bò, nhiễm nhan sắc thể nhân song mấy lần?

2.Cho những nhận định sau khoản thời gian so sánh về điểm lưu ý chung tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, có bao nhiêu nhận định đúng?

(1) Tế bào nhân thực có không ít bào quan rộng so với tế bào nhân sơ.

(2) Tế bào hóa học của tế bào nhân sơ chỉ có các bào quan bao gồm màng bao bọc.

(3) Tế bào nhân sơ có nhiều phân tử ADN, tế bào nhân thực chỉ bao gồm một phân tử ADN.


1.Trong quá trình tạo giao tử tại 1 tế bào sinh dục đực của bò, nhiễm sắc thể nhân đôi mấy lần?

2.

Cho các nhận định sau khoản thời gian so sánh về điểm sáng chung tế bào nhân sơ với tế bào nhân thực, bao gồm bao nhiêu nhận định và đánh giá đúng?

(1) Tế bào nhân thực có khá nhiều bào quan rộng so cùng với tế bào nhân sơ.

(2) Tế bào chất của tế bào nhân sơ chỉ có các bào quan có màng bao bọc.

(3) Tế bào nhân sơ có không ít phân tử ADN, tế bào nhân thực chỉ gồm một phân tử ADN.


xác định các loại tế bào trong cơ thể chứa đựng nhiều bào quan lại ti thể, libôxôm, lưới nội chất trơn nhất? trên sao?