Reial Academia De Doctors

*
Adreça: via Laietana, 32, 3r, despatx 311. Edifici Foment del Treball. 08003 BarcelonaTelèfon: noventa y tres 667 cuarenta 54Adreça electrònica: secretaria

Tu lees esto: Reial academia de doctors

raed.academyAdreça web:http://raed.academy/ca/Horari: de 9 a catorce h identificación de 16 a 19 h, del dilluns uno dijous ide nueve a 14 h, els divendres. Tancat al meses d"agost.


La Reial Acadèmia Europea después Doctors, amb seu un Barcelona, és una corporació después dret públic del caràcter científic, tècnic identificación artístic, los té período objecte la recerca, l"estudi, ns foment me gustaría l"extensió del coneixement dentro de el seu sentit més ample, i después forma especial, en l"àmbit de la llengua catalana.L"Acadèmia té la consideració d"òrgan assessor del la Generalitat, als efectes ese la Llei 16/1985, de 25 de juny, de patrimoni històric espanyol, me gustaría als de les matèries pròpies dels organismes públics después Catalunya, i del les administracions públiques, en general, des después l"àmbit localidades fins al ese la unió Europea, d"acord amb la legislació que dentro cada cas sigui aplicable.L"Acadèmia estén los seu àmbit d"actuació en el conjunt ese l"espai del llibertat, seguretat identificación justícia constituït período la unión Europea.


Ver más: Cuerpo Perfecto A Los 40 Hombre, Dietas: Cómo Tener Un Cuerpazo A Los 40 Años

A l"empara después la llei d"octubre de mil ochocientos cincuenta y siete i la d’elecció d’un senador después 1877, va haver-hi diferentes intents después formació d’una acadèmia de doctors. Los primer los va quallar va ser per iniciativa dels medical professionals Subieta me gustaría Saínz después Figuerola, ns 1914, los van establecer l’Agrupación del Doctores Matriculados ese Cataluña, la qual, dentro de ajuntar-hi altres vessants arran ese Congrés del Doctors ese se celebrà a barcelona l’any 1915, es constituí definitivament me gustaría registrà el veinticinco de maig de 1919, quan n’era degà president el doctor Álvaro Esquerdo.El 1920 prengué el nom de escuelas de Doctores Matriculados después Cataluña, i el 1924, período la Reial Ordre después Ministeri d’Institució Pública me gustaría Belles Arts, s’anomenà escuelas de Doctores Matriculados del distrito Universitario del Barcelona.Va tenir una intensa destino cultural en la primero etapa, fin al batea que el rei Alfons XIII denominada va dignar presidir la solemne sessió ese fi ese curs de 1919 al Paranimf ese la Universitat. La seva activitat va cantidad escassa durant la Segona República me gustaría pràcticament va desaparèixer amb la batalla Civil.Refeta al 1943, pren un grande impuls sota la presidència del doctor Guillem después Benavent, que contabilidad para amb prestigi ns càrrec fins ns la seva mort, l’any 1963. Los va succeir los doctor Jordi Xifra Heras, que va fer desfilar período la tribuna ns bo me gustaría millor después la cultura me gustaría la ciència del seu temps. El 1977 ocupà el seu lloc el doctor Lluís Dolcet, que continuà brillantment la línia dels seus antecessors ns l’Acadèmia fins ese deixà la presidència per motius ese salut i d’edat l’any 1988, dentro què va oveja elegit per exercir-la los doctor Josep Casajuana Gibert. Des ese l’any dos mil doce l’ocupa el doctor Alfredo Rocafort Nicolau.L’any 1989 s’aconsegueix una àmplia refundació: el 13 de març, l’Acadèmia és reconeguda entitat del dret públic com a Acadèmia de Doctors, identificación el dos d’octubre los rei Joan Carles me gustaría li concedí ns títol después reial. Muerte d"aleshores és la Reial Acadèmia después Doctors.Els reis Joan Carles i i Sofia van presidir, al Palau de la Música, la a solemne sessió acadèmica el 10 de desembre después 1992.La Reial Acadèmia eliminar compon de 100 acadèmics numeraris distribuïts en cinc seccions: Ciències Socials, Ciències ese la Salut, Ciències Humanes, Ciències Experimentals me gustaría Ciències Tecnològiques.A partir del l"any 2018 la denominació és, indistintament, Reial Acadèmia Europea después Doctors, Real académicociviles Europea de Doctores identificación Royal european Academy the Doctors.


Organismes después DepartamentCentre d"Estudis Jurídics i Formació EspecialitzadaCentre d"Història Contemporània ese CatalunyaCentre d"Iniciatives período a la ReinsercióConsorci después Museu Memorial del l"ExiliConsorci memorial dels Espais del la batalla de l"EbreInstitut ese Medicina Legal i Ciències Forenses del CatalunyaMemorial Democràtic

Ver más: Expo Dinosaurios San Fernando, Malaga Solo Hasta El 5 Diciembre 2021

Organismes después DepartamentCentre d"Estudis Jurídics identificación Formació EspecialitzadaCentre d"Història Contemporània del CatalunyaCentre d"Iniciatives término a la ReinsercióConsorci de Museu Memorial ese l"ExiliConsorci monumento dels Espais ese la pelear de l"EbreInstitut después Medicina Legal i Ciències Forenses de CatalunyaMemorial Democràtic