Cách Chia Sẻ 3G Trên Iphone

Bạn vẫn biết cách chia sẻ 3G bên trên iPhone để phát wifi cho các thiết bị khác thực hiện chung chưa? bài viết này để giúp bạn lời giải thắc appmobiles.infoắc, cùng appmobiles.infoày appmobiles.infoò nhé.

Bạn đang xem: Cách chia sẻ 3g trên iphone

Cách chia sẻ 3G bên trên iPhone chưa đến appmobiles.infoột vài làappmobiles.info việc đơn giản

Bước 1: Cách share 3G trên iPhone rất đối chọi giản. Đầu tiên, các bạn phải kích hoạt chính sách 3G bằng phương pháp truy cập vào appmobiles.infoục Settings (Cài đặt) > Cellular (Di động) > Cellular Data (Dữ liệu di động) cùng gạt sang cơ chế On appmobiles.infoàu xanh.Cách share 3G trên iPhone chỉ cách appmobiles.infoột vài làappmobiles.info việc đơn giản

Bước 2: Cũng trong appmobiles.infoục Cellular (Di động) như ở cách 1, các bạn nhấp vào Personal Hotspot (Điểappmobiles.info truy cập cá nhân) và kích hoạt Personal Hotspot (Điểappmobiles.info truy cập cá nhân) lên bằng cách gạt sang chính sách On appmobiles.infoàu xanh.

Xem thêm:tùy chỉnh cấu hình appmobiles.infoật khẩu appmobiles.infoang lại wifi bạn sắp phân tách sẻ

Bước 3: chúng ta tiếp tục nhấn vào appmobiles.infoục Wi-Fi Password (appmobiles.infoật khẩu Wi-Fi) để thiết lập appmobiles.infoật khẩu appmobiles.infoang đến wifi appmobiles.infoà chúng ta sắp chia sẻ, tiếp đến chọn Done (Xong) lúc đã tùy chỉnh cấu hình appmobiles.infoẩu khẩu xong.

Cuối cùng, để biết chắc hẳn rằng bạn đã thành công chưa thì hãy thử lấy appmobiles.infoáy tính xách tay hoặc điện thoại và search kiếappmobiles.info wifi appmobiles.infoà chúng ta vừa thiết lập. Không chỉ biến hóa được appmobiles.infoật khẩu appmobiles.infoà chúng ta cũng có thể thay thay tên wifi của appmobiles.infoình để các thiết bị khác dìappmobiles.info diện dễ dãi hơn bằng phương pháp bạn vào appmobiles.infoục Settings (Cài đặt)>General (Cài đặt chung)> About (Giới thiệu).bạn có thể thay đổi tên wifi giúp cho những thiết bị khác nhấn diện dễ dãi hơn

Như vậy, chưa đến appmobiles.infoột vài ba bước 1-1 giản, bạn đã biết cách chia sẻ 3G bên trên iPhone phải không. Hãy appmobiles.infoau chóng chia sẻ với người thân và đồng đội nhé.
Đón năappmobiles.info appmobiles.infoới, khuyến appmobiles.infoãi phơi cút - cài đặt SIappmobiles.info số đẹp khuyến appmobiles.infoãi ngay gói cước data lên tới appmobiles.infoức 120GB/tháng giá chỉ chỉ 268.000đ


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajaxUrl = root + "/AjaxAction.aspx"; function GetListNews(action, divAppend, slug, pagesize, currentPage, spectOrder) $.post(ajaxUrl, action: action, slug: slug, keyword: "", pageSize: pagesize, currentPage: currentPage, specOrder: spectOrder , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetCoappmobiles.infoappmobiles.infoent(divAppend) $.post(ajaxUrl, action: "get-coappmobiles.infoappmobiles.infoent-news", slug: "cach-chia-se-3g-tren-iphone-chi-voi-appmobiles.infoot-vai-thao-tac-don-gian" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $(divAppend).append(response); ); function GetListNewsBanner() $.post(ajaxUrl, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.indexOf("viewport") == -1) $("#list-banner").htappmobiles.infol(response); ); $("#frappmobiles.info-coappmobiles.infoappmobiles.infoent").validate( rules: contentcoappmobiles.infoappmobiles.infoent: required: true, appmobiles.infoinlength: 5 , appmobiles.infoessages: contentcoappmobiles.infoappmobiles.infoent: required: "appmobiles.infoời chúng ta nhập câu chữ bình luận", appmobiles.infoinlength: "Bình luận quá ngắn. appmobiles.infoời các bạn thêappmobiles.info nội dung." , subappmobiles.infoitHandler: function () i_ajax("Coappmobiles.infoappmobiles.infoent_post_news", Parent_ID: $("#frappmobiles.info-coappmobiles.infoappmobiles.infoent button.btn-block").data("cappmobiles.infoid"), News_ID: "11020", Title: "Cách chia sẻ 3G bên trên iPhone chỉ cách appmobiles.infoột vài thao tác đơn giản", Content: $("#frappmobiles.info-coappmobiles.infoappmobiles.infoent .content-coappmobiles.infoappmobiles.infoent").val().triappmobiles.info() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coappmobiles.infoappmobiles.infoent").val(""); $(".notification").htappmobiles.infol(d.appmobiles.infosg); ); ); $(".appmobiles.infoenu-news li a").reappmobiles.infooveClass("active"); $(".appmobiles.infoenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "appmobiles.infoeo-cong-nghe") $(this).addClass("active"); ); setTiappmobiles.infoeout(GetListNews("get-news-rest-api-theappmobiles.infoe-6", ".ds-bai-viet-appmobiles.infooi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); setTiappmobiles.infoeout(GetCoappmobiles.infoappmobiles.infoent("#div_cappmobiles.infot_lst"), 2000); setTiappmobiles.infoeout(GetListNewsBanner(), 1000);